Mastodont: poule poultje poultjes pool pooltje pooltjes
Actieve bettings: 0Aanmeldingen: 5647

Disclaimer

Algemeen
Mastodont.nl is als site opgezet om u het gemak te geven om met vrienden, kennissen, familie en/of collega's een gezonde onderlinge "competitie" aan te gaan. Wie kan het beste een uitslag voorspellen! Mastodont.nl benadrukt dat het hier puur gaat om de persoonlijke roem of eer. Mastodont.nl zal geen begrip kunnen opbrengen indien onze site voor financieel gewin gebruikt wordt, wij distantieren ons hier volledig van en nemen hiervoor ook geen enkel verantwoordelijkheid op ons, nog zijn wij hiervoor juridisch of wettelijk aansprakelijk te stellen.

Inhoud
Mastodont werkt volgens een 'open posting' principe. De berichten (tekst en/of beelden) die gepost zijn in op deze site of het forum van Mastodont.nl behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de beheerders van Mastodont.nl gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Mastodont.nl om de waarheid van de berichten te garanderen.

Het is verboden om objecten die haat, geweld of onverdraagzaamheid op grond van etnische afkomst propageren op Mastodont.nl aan te bieden of te publiceren.

Van leden van een gemeenschap mag echter ook worden verwacht dat ze elkaar als mens respecteren. Objecten/Teksten waarin haat, geweld of onverdraagzaamheid op grond van etnische afkomst wordt gepropageerd, horen in een echte gemeenschap niet thuis. We zijn hier allemaal om plezier te maken en willen het daarbij gezellig houden. Mastodont.nl wenst zeker geen platform te worden voor zij die haat jegens de medemens propageren.

Mastodont.nl houdt altijd zorgvuldig het belang van haar gemeenschap voor ogen bij het beoordelen of bepaalde objecten/teksten al dan niet kunnen worden opgenomen. Daarom zal Mastodont.nl naar eigen inzicht objecten/teksten weigeren die haat, geweld of onverdraagzaamheid op grond van etnische afkomst propageren of daartoe oproepen, of objecten/teksten die organisaties met een dergelijke filosofie bevorderen. Zo zal Mastodont.nl gewoonlijk objecten/teksten verwijderen die het merkteken van dergelijke organisaties dragen, zoals relikwieŽn van de KKK of nazi-helmen, zowel zichtbaar als bedekt.

Op grond van dit beleid kan Mastodont.nl naar eigen inzicht objecten/teksten verwijderen als een object of beschrijving een grafische weergave van geweld of slachtoffers van geweld bevat en geen aantoonbare sociale, artistieke of politieke waarde heeft. Zo zal Mastodont.nl waarschijnlijk de poultjes/PlayZones of opgegeven voorspellingen met dergelijke uitlatingen zonder vragen verwijderen.

Privacy
Wij vinden privacy heel belangrijk. In het kader van onze normale dienstverlening verzamelen wij gegevens over u, die wij soms ook openbaren. In dit beleidsdocument inzake privacy wordt beschreven welke gegevens wij over u verzamelen en wat met die gegevens kan gebeuren.

Wij verzamelen persoonlijke gegevens in de eerste plaats om u een probleemloze, efficiŽnte en op u toegesneden ervaring te bezorgen. Het verzamelen van gegevens stelt ons in staat om u de diensten en functionaliteiten te leveren die waarschijnlijk het beste overeenkomen met uw behoeften en onze dienstverlening aan u te optimaliseren.

Bepaalde gegevens houden wij automatisch bij op basis van uw gedrag op onze site. Wij gebruiken die gegevens voor intern onderzoek naar demografie, interesses en gedrag van onze gebruikers om ons inzicht te vergroten en onze dienstverlening aan u en onze community te verbeteren. Tot die gegevens behoren mogelijk de URL die zojuist door u werd bezocht (ongeacht of deze URL zich op onze site bevindt), de URL waar u vervolgens naartoe gaat (ongeacht of deze URL zich op onze site bevindt), de browser die u gebruikt en uw IP-adres en inloggegevens.

Mastodont maakt geen gebruik van eigen "cookies", behalve voor de SESSIE zelf zodat U niet steeds opnieuw hoeft in te loggen. Zodra de SESSIE (of webbezoek) is beeindigd is deze SESSIE informatie ook verwijderd. Mogelijk kan een derde partij cookies opslaan (bv. addthis) voor het bijhouden van statistieken welke dan volledig anoniem zijn. Op deze manier tasten wij uw privacy zo min mogelijk aan en maken we geen inbreuk op uw computerconfiguratie.

Indien u besluit om berichten te plaatsen in onze cafť's, chatrooms of andere voor berichten bestemde gedeelten, of feedback voor andere gebruikers achter te laten, zullen wij de gegevens verzamelen die u aan ons verstrekt.

Indien u ons persoonlijke correspondentie stuurt, zoals e-mails of brieven, of indien andere gebruikers of derden ons correspondentie over uw activiteiten of berichten op de Site sturen, kunnen wij die gegevens in een apart dossier over u verzamelen.

U stemt ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken om onze activiteiten op het gebied van marketing en promotie te verbeteren, het gebruik van onze site te analyseren, de door ons aangeboden inhoud en producten te verbeteren, en de inhoud, opzet en diensten van onze site af te stemmen op uw wensen. Een en ander zal resulteren in verbetering van onze site en een betere afstemming daarvan op uw behoeften.

U stemt er tevens mee in dat wij uw gegevens kunnen gebruiken om contact met u op te nemen en u informatie te leveren die, in bepaalde gevallen, zal zijn toegesneden op uw interesses.

Met het oog op de bestaande regelgeving kunnen wij niet garanderen dat uw persoonlijke boodschappen of andere persoonlijke gegevens nimmer openbaar zullen worden gemaakt op een andere wijze dan in dit beleidsdocument inzake privacy wordt beschreven. Bij wijze van voorbeeld (doch zonder afbreuk aan het vorenstaande): onder bepaalde omstandigheden kunnen wij worden gedwongen om gegevens te openbaren aan de overheid of derden, derden kunnen berichten of persoonlijke boodschappen onrechtmatig onderscheppen of onrechtmatig toegang daartoe verkrijgen, of gebruikers kunnen misbruik of oneigenlijk gebruik maken van gegevens over u die zij via onze site hebben verzameld. Dus ondanks het feit dat onze praktijken op het gebied van de privacybescherming aan de in de bedrijfstak geldende normen voldoen, kunnen wij niet beloven en moet u er niet op vertrouwen dat uw persoonlijke gegevens of persoonlijke boodschappen te allen tijde vertrouwelijk zullen blijven.

Persoonlijke gegevens
Het is ons beleid om geen gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn (hierna "persoonlijke gegevens" genoemd), aan derden te verkopen of te verhuren. Hieronder volgt echter een beschrijving van een aantal manieren waarop uw persoonlijke gegevens openbaar kunnen worden gemaakt.

1) Adverteerders. Wij voegen persoonlijke gegevens samen (verzameling van gegevens uit alle gebruikersaccounts) en openbaren die gegevens aan adverteerders en andere derden voor marketing- en promotiedoeleinden op een zodanige wijze dat de gegevens niet tot individuele personen kunnen worden herleid. Wij openbaren in dergelijke situaties dus geen gegevens aan die partijen die zouden kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Bepaalde gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, wachtwoord, nummers van creditcard en bankrekening, worden nimmer aan commerciŽle adverteerders verstrekt.

2) Indien u zich heeft aangemeld bij Mastodont.nl zal u via e-mail op de hoogte gehouden kunnen worden van nieuwe of veranderde situaties op de site of met betrekking tot de voorwaarden. Hiervoor wordt het e-mailadres gebruikt dat u opgeeft bij registratie. De e-mail berichten worden door de Mastodont.nl site gegenereerd, uw e-mailadres gegevens worden dus niet direct aan derden op deze wijze beschikbaar gesteld.

3) Mastodont.nl. Overal op de site wordt u geÔdentificeerd aan de hand van uw gebruikersnaam. Wanneer u uw e-mailadres gebruikt als uw gebruikersnaam, maakt u uw e-mailadres bekend aan andere gebruikers en derden. Als gevolg daarvan zouden andere gebruikers en derden u ongevraagd e-mail kunnen toezenden en in staat zijn om al uw openbare activiteiten op de site tot u persoonlijk te herleiden. Hoewel onze pagina's zijn gecodeerd met metagegevens die het gebruik van robots tegengaan, kunnen anderen illegaal proberen uw e-mailadres automatisch van onze site te halen. Ook als uw gebruikersnaam niet uw e-mailadres is, kan uw gebruikersnaam worden gebruikt om u en uw activiteiten overal op de site te identificeren.

4) Bekijken gegevens geregistreerde Mastodont.nl leden. Indien u bij registratie of later bij wijzigen van uw persoonsgegevens of instellingen de optionele gevraagde gegevens beantwoord, te weten, uw volledige naam, geboorte datum en uw persoonlijke slogan, dan worden deze aan derden zichtbaar getoond. Indien uw Mastallions krijgt toegewezen binnen Mastodont.nl dan worden deze tevens vermeld. Door uw registratie te activeren gaat u akkoord met de in dit document genoemde voorwaarden van publicatie van persoonsgegevens aan derden.

Het is u niet toegestaan om gebruik te maken van de door ons voor het doorzenden van e-mails aangeboden diensten om spam te versturen of op andere wijze inhoud te versturen die een schending van onze gebruikersovereenkomst zou inhouden.

Oneigenlijk gebruik
Indien u door gebruikmaking van de dienst een e-mail verstuurt aan een e-mailadres dat niet in onze site is geregistreerd, gebruiken wij dat e-mailadres voor geen enkel ander doel dan het doorsturen van uw e-mail. Wij verhuren of verkopen deze e-mailadressen niet.

Beveiliging
U bent verantwoordelijk voor alle actie die met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt ondernomen. Wij adviseren u daarom om uw Mastodont.nl-wachtwoord niet aan derden te openbaren. Indien u besluit uw gebruikersnaam en wachtwoord of uw gegevens met derden te delen, bent u verantwoordelijk voor alle actie die met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt ondernomen, en u dient daarom het privacybeleid van de betreffende derde te beoordelen. Indien u de controle over uw wachtwoord verliest, kunt u de controle over een aanzienlijk deel van uw persoonlijke gegevens verliezen en partij worden bij van rechtswege bindende acties die namens u worden ondernomen. Daarom dient u uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen indien uw wachtwoord op enigerlei wijze is gecompromitteerd.

Na inschrijving kunt u de door u bij de inschrijving overlegde gegevens inspecteren en wijzigen.

Slotbepaling
MASTODONT.NL EN HAAR LEVERANCIERS LEVEREN DE WEBSITE EN ALLE DIENSTEN (ZOALS U ZE AANTREFT) ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE, VERONDERSTELDE OF WETTELIJKE GARANTIES. MASTODONT.NL EN MASTODONT.NL'S LEVERANCIERS BIEDEN GEEN ENKELE VERONDERSTELDE WAARBORG INZAKE EIGENDOM, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN HAAR SITE EN/OF DIENSTEN.

BEHALVE IN GEVAL VAN GROVE NALATIGHEID OF OPZET ZIJN MASTODONT.NL EN HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR WINSTDERVING OF VOOR BIJZONDERE, INCIDENTELE, BIJKOMENDE OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET FUNCTIONEREN VAN ONZE SITE, MET ONZE DIENSTEN OF DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST ONGEACHT OP WELKE WIJZE DEZE SCHADE ONTSTAAT.

Onverminderd andere middelen die ons ter beschikking staan, hebben wij het recht u onmiddellijk een waarschuwing te sturen, uw lidmaatschap tijdelijk of voor onbepaalde tijd op te schorten of te beŽindigen en te weigeren onze diensten aan u te verlenen indien: (a) u inbreuk maakt op deze overeenkomst of op de documenten die daar bij verwijzing integraal deel van uitmaken; (b) het voor ons onmogelijk blijkt de juistheid van de informatie die u ons verleent te controleren; of (c) wij menen dat uw handelingen uzelf, onze gebruikers of Mastodont.nl wettelijk aansprakelijk kunnen stellen.